Beperkte aanbieding: Sport voor €19,99 en betaal geen instapkosten op WE en WE+

Privacy policy

1) Algemeen

Jims nv, Jims Oost bv, Do Invest nv en Do Invest Lux SA zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verzameld in België en Luxemburg (hierna “JIMS”).

Jims nv heeft Edingensesteenweg 196, 1500 Halle als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0423.644.035.
Jims Oost bv heeft Edingensesteenweg 196, 1500 Halle als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0863.735.312.
Do Invest nv heeft Edingensesteenweg 196, 1500 Halle als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0817.092.663.
Do Invest Lux SA heeft 233/241 Rue de Beggen L-1221 Luxemburg als maatschappelijke zetel en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer LU26471630.

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van je persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

JIMS verwerkt persoonsgegevens in uw hoedanigheid als klant wanneer je een abonnement afsluit in één van onze clubs. JIMS kan ook uw gegevens verwerken in hoedanigheid van leverancier of prospect.

2) Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier worden deze verzameld? 

Gegevens die u ons geeft

 • Identificatie- en contactgegevens zoals naam en voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, foto, e-mailadres, telefoonnummer van leden en ex-leden. Als prospect verwerken we ook uw functietitel.
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer, IBAN, BIC, etc.
 • Gegevens omtrent bezoekgedrag (tijdstip en duurtijd).
 • Trainingsgegevens van leden in de clubs of via onze app.
 • Informatie over uw device (bv IP adres, type browser,…) via cookies.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

 • door de aanmaak van een abonnement of gebruik van onze app;
 • via contactformulieren die u invult, wedstrijden waaraan u deelneemt, promoties waar u gebruik van maakt, commerciële acties waarop u intekent of bij betaalverrichtingen;
 • via de onderneming waarvoor u werkt (bijvoorbeeld wanneer u bent aangeduid als contactpersoon door uw werkgever);

Bij het opstellen van formulieren vragen we enkel gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Via de website en de app

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website en app bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen, de tijd die doorgebracht werd op onze websites en andere statistische informatie, de gewoontes en voorkeuren van de bezoeker van onze websites.

Deze gegevens worden verzameld via cookies, waarvan de websites en app van JIMS gebruik maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer en/of toestellen van de bezoekers van bepaalde websites worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker. Andere cookies verzamelen statistieken over de bezoekers van onze website of zorgen ervoor dat de grafische vormgeving van de website correct wordt weergegeven en de applicaties van de website correct werken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website te doen functioneren, andere zijn bedoeld om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie over het cookiegebruik op onze website vindt u op https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies.

3) Waarom en op welke basis verwerken we uw persoonsgegevens? 

We hebben uw gegevens nodig om u onze diensten te kunnen aanbieden. We verwerken persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doeleinde en onder een bepaalde rechtsgrond.

Uitvoering van een overeenkomst

 • Leveren van goederen en diensten aan klanten

Om uw toegang te kunnen verlenen tot de diensten van JIMS alsook u te kunnen contacteren, hebben we uw identificatie- en contactgegevens en betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen we u contacteren omtrent het beheer van uw abonnement, de toegang tot de clubs controleren en automatische betalingen doorvoeren.

Wanneer u uw kinderen inschrijft in onze groepslessen voor kinderen, slaan we de gegevens van uw kind op onder uw account. Door uw kind in te schrijven geeft u uw toestemming aan JIMS om deze data te verwerken.
Jongeren tussen 14 en 18 jaar kunnen in de club een abonnement aanmaken mits schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd. Het inschrijvingsformulier moet ondertekend worden door een ouder of voogd.

 • Klantenservice

Wanneer je contact opneemt met onze klantendienst houden we ook hierover gegevens bij. Dit gaat over je klantgegevens, datum en tijd van het contact, nota’s die medewerkers van de klantendienst nemen tijdens een telefonisch gesprek, e-mails die je verstuurt naar de klantendienst en gegevens die je ons meedeelt tijdens het gesprek of in de e-mail.

 • App

Om gebruik te kunnen maken van de app dient u aan te melden met uw account van JIMS. In de app kan u een fitness-sessie boeken in uw club, online lessen volgen, uw coach contacteren, informatie over uw coach en andere clubs vinden,…

 • Wedstrijden en Acties

Bij deelname aan een actie of wedstrijd, vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen we de wedstrijd uitvoeren en de prijswinnaar(s) contacteren en bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

 • Beheer van klanten en leveranciers en partnerprogramma’s

Wij slaan de contactgegevens van onze zakelijk klanten en partners op voor het beheer van onze relatie.

Gerechtvaardigd belang

 • Direct marketing

We zullen uw contactgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven en promoties per post, sms, pushnotificatie via de mobiele applicatie of e-mail te sturen. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws.

Ook wanneer u uw abonnement opgezegd heeft bij JIMS, kunnen wij uw gegevens nog gebruiken om u direct marketing te versturen. Dit overeenkomstig de bewaartermijnen, zoals beschreven in punt 5.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden in e-mails door op de uitschrijflink te klikken onderaan elke e-mail. Voor direct marketing via sms kan u STOP SMS reageren op de uitgestuurde sms. Om u uit te schrijven voor papieren post, kan u een e-mail sturen naar onze klantendienst via info@jimsfitness.com of een brief sturen naar JIMS – Klantendienst – Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.
U kan hiervoor ook steeds contact opnemen met privacy@colruytgroup.com.

 • Verbetering van onze dienstverlening

Wij zijn voortdurend bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Daartoe kunnen we gebruik maken van uw persoonsgegevens om u te vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren externe partijen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die andere partij daarvoor uw e-mailadres. Deze partijen mogen uw gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze privacyverklaring. Na afloop van het onderzoek verwijderen zij ook uw gegevens.

 • Fraude

We gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien vereist, delen wij klantgegevens ook mee aan de bevoegde (administratieve) overheden, gerechtelijke instanties of andere publieke organen.

 • Beheer en verbetering van de website en app

Wij gebruiken de gegevens van de bezoekers van onze websites en app ook voor het beheer en de verbetering van deze websites en app alsook voor de analyse van het gebruik ervan. Hierbij doen wij ook beroep op derde partijen zoals netwerkproviders, website- en appbouwers, digitale marketeers en consultants.


Toestemming

Bij de aanmaak van uw abonnement en in onze app kan u ervoor kiezen een foto toe te voegen aan uw profiel. Deze foto verwerken wij op basis van uw toestemming.

4) Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Medewerkers van JIMS

Medewerkers van JIMS hebben toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover nodig voor de uitoefening van hun job en hun takenpakket. Zo hebben de clubs van Jims nv, Jims Oost bv en Do Invest Lux SA enkel toegang tot de ledendata van hun club. Do Invest nv heeft toegang tot alle ledendata.
In elk geval zullen uw persoonsgegevens enkel verwerkt worden voor de doeleinden zoals omschreven in punt 3.

Het personeel van JIMS is gebonden door strikte interne regels en procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen na te leven.

Partners en dienstverleners

Voor operationele doeleinden kan JIMS beroep doen op derde partijen. Hieronder vallen providers die online betalingen afhandelen, een extern bedrijf dat zorgt voor het uitsturen van onze direct marketing,… Deze derde partijen zijn gebonden aan deze privacyverklaring en mogen uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken dan hierin beschreven.

Deze partijen kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken en bewaren.

Sommige andere dienstverleners hebben ook toegang nodig tot uw persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken.

Bevoegde autoriteiten

Daarnaast moeten wij in geval van een gewettigd verzoek uw persoonsgegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten. Elk verzoek zullen wij eerst nagaan en onderzoeken vooraleer wij uw persoonsgegevens effectief overmaken aan bevoegde autoriteiten.

5) Waar bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw gegevens binnen de Europese Unie.

Sommige van onze dienstverleners verwerken of bewaren uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar derde landen buiten de EER, zullen wij gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die doorgifte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens. U kan hierover bijkomende informatie verkrijgen en een kopie van deze maatregelen bekomen door uw rechten uit te oefenen zoals omschreven in punt 8.

6) Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden. We bewaren uw gegevens maximum 5 jaar na het einde van onze contractuele relatie. We kunnen u nog direct marketing sturen tot één jaar nadat u uw abonnement hebt stopgezet.
U kan echter steeds vragen uw persoonsgegevens eerder te verwijderen, zoals omschreven in punt 8.

7) Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. We beschermen uw persoonsgegevens tegen de vernietiging, verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, hetgeen tot lichamelijke, materiële of immateriële schade kan leiden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

8) Wat zijn uw rechten?

Jims hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactacgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt. Je kan je op elk moment laten schrappen bij JIMS. De dienstverlening en al de bijhorende communicaties worden dan stopgezet.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.

Je kan jouw contactgegevens laten doorsturen naar een andere partij.

U kan hiervoor een aanvraag per e-mail versturen naar onze Klantendienst op info@jimsfitness.com of een brief sturen naar JIMS – klantendienst – Edingensesteenweg 196, 1500 Halle. Voeg in beide gevallen (e-mail en post) voldoende gegevens toe zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

U kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan u door u uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan elke e-mail. Of door contact met ons op te nemen via info@jimsfitness.com of Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze te allen tijde intrekken, maar u dient er zich van bewust te zijn dat u in dergelijk geval niet van alle diensten optimaal zal kunnen genieten. In dit geval anonimiseren we de gegevens die onder toestemming verzameld werden.

Indien u nog vragen heeft of graag meer informatie wilt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan u onze Klantendienst contacteren. Dit kan op 3 manieren:

 • Schrijf een brief naar JIMS, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
 • Stuur een mail naar info@jimsfitness.com
 • Bel ons op het nummer +32 (0)9 396 11 81

Bij klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) contacteren via privacy@colruytgroup.com of +32 (0)9 396 11 81.

Wanneer hij u onvoldoende kan helpen, kunt u ook steeds contact opnemen met de bevoegde autoriteiten en daar klacht indienen.
Voor klanten in België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Voor klanten in Luxemburg is dit de Luxemburgse Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD).

9) Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend teneinde steeds de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om u op wijzigingen attent te maken, raden we toch aan om onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers mee uw eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.