Beperkte aanbieding: Sport voor €19,99 en betaal geen instapkosten op WE en WE+

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen Jims en het Lid. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij elke vorm van dienstverlening vanwege Jims. Door een Lidmaatschap aan te gaan bij Jims of door gebruik te maken van de dienstverlening van Jims, verklaart het Lid of de persoon die gebruik maakt van de dienstverlening dat hij of zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.

Identiteit van de dienstverlener

 • Onder de benaming ‘Jims’ zullen in België de volgende vennootschappen vallen:
  • De vennootschap Jims NV, met ondernemingsnummer 0423.644.035 en met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196;
  • De vennootschap Jims OOST BV, met ondernemingsnummer 0863.735.312 en met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.
 • Jims maakt deel uit van Colruyt Group. Onder Colruyt Group wordt verstaan alle juridische entiteiten verbonden met Colruyt Group NV, met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, BTW BE0400.378.485, volgens artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 • De klantendienst van Jims, te contacteren via het telefoonnummer 09/396.11.81 tijdens de kantooruren, via het e-mailadres info@jims.be of via de Website. De klantendienst kan eveneens worden bereikt aan de hand van een brief verzonden aan Jims – Klantendienst – Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

Definities

 • Lid: Het Lid is een natuurlijke persoon die een Lidmaatschap is aangegaan, of op eender welke andere wijze gebruik maakt van de dienstverlening van Jims.
 • Club: Één van de fysieke vestigingen van Jims.
 • Lidmaatschap: De overeenkomst die door het Lid met Jims wordt aangegaan en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het aangaan van het abonnement.
 • You: Het type Lidmaatschap waarmee het Lid gebruik kan maken van de dienstverlening van Jims, met uitzondering van het aanbod van groepslessen en van het specifieke aanbod Cube.
 • We: Het type Lidmaatschap waarmee het Lid gebruik kan maken van de dienstverlening van JIMS, inclusief het volledige aanbod van groepslessen maar met uitzondering van het specifieke aanbod Cube.
 • We+: Het type lidmaatschap waarmee het Lid gebruik kan maken van de dienstverlening van JIMS, inclusief het aanbod van alle groepslessen en het Cube-aanbod.
 • 4-wekelijkse periode: Een periode van 4 weken gedurende dewelke het Lidmaatschap loopt.
 • 4-wekelijkse bijdrage: De vergoeding die het Lid verschuldigd is per 4-wekelijkse periode om gebruik te mogen maken van de dienstverlening van Jims
 • Lidmaatschap van onbepaalde duur: Een Lidmaatschap van onbepaalde duur is een lidmaatschap dat via de betaalwijze 4-wekelijkse bankdomiciliëring wordt betaald. Dit lidmaatschap kan starten met ofwel een duurtijd van minimum 52 weken (1 jaar) gespreid over 13 betalende periodes van 4 weken zijn, ofwel met een duurtijd van 4-weken indien het Lidmaatschap van onbepaalde duur wordt gecombineerd met een Flex optie.
 • Lidmaatschap van bepaalde duur: Een Lidmaatschap van bepaalde duur dat op voorhand in 1 keer wordt betaald, met een duurtijd van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden of een dagpas.
 • Flex optie: Een optie die aangegaan kan worden bij een lidmaatschap van onbepaalde duur dat via de betaalwijze 4-wekelijkse bankdomiciliëring wordt betaald, waardoor het te allen tijde kan worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken die ingaat op de eerste dag van eerstvolgende 4-wekelijkse periode.
 • Website: De website https://www.jims.be/ of elke andere website verbonden aan de domeinnamen van Jims.
 • Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 1. Doel: Met deze Algemene Voorwaarden beoogt JIMS het Lid alle essentiële informatie mee te geven over de rechten en verplichtingen die gelden in het kader van de dienstverlening van JIMS.
 2. Dienstverlening: JIMS biedt sport- en fitnessdiensten aan in de Clubs, op bepaalde door JIMS gekozen outdoor locaties en via de mobiele applicatie.
 3. Inschrijving: Personen met een minimumleeftijd van 18 jaar kunnen een Lidmaatschap bij JIMS zowel in de Club als online afsluiten. Minderjarige personen met een minimumleeftijd van 14 jaar kunnen het Lidmaatschap enkel en alleen afsluiten in een Club (niet online), en dit mits de aanwezigheid en het uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord van een ouder of voogd. Bij de inschrijving dient het Lid een keuze te maken (i) over het type abonnement, namelijk You, We of We+, en (ii) over de looptijd van het lidmaatschap, namelijk een lidmaatschap van onbepaalde duur met of zonder Flex optie of een lidmaatschap bepaalde duur. Het Lidmaatschap, en dus de toegang tot de Clubs, begint te lopen zodra het Lid betaald heeft.
 4. Herroeping van een online afgesloten Lidmaatschap: Enkel indien het Lid het Lidmaatschap online heeft afgesloten, kan het Lid de online aankoop herroepen binnen 14 kalenderdagen na aankoop en zonder opgave van redenen, via een ondubbelzinnige verklaring, per e-mail aan support@jims.be of via het modelformulier voor herroeping dat kan worden teruggevonden op de Website. Indien het Lid gedurende de bedenktermijn van 14 kalenderdagen geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van JIMS, zal JIMS de reeds door het Lid overgemaakte sommen terugbetalen op hetzelfde rekeningnummer als het nummer waarmee de online aankoop is verricht. Indien het Lid gedurende de bedenktermijn van 14 kalenderdagen wel gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van JIMS en de uitvoering van de dienstenovereenkomst bijgevolg reeds aanving, zal JIMS de betaalde sommen terugbetalen met afhouding van dat deel pro rata de reeds genoten en uitgevoerde dienst.
 5. Inschrijvingsbijdrage en 4-wekelijkse bijdrage: Voor elk type Lidmaatschap van onbepaalde duur is het Lid, behoudens andersluidende overeenkomst, een éénmalige inschrijvingsbijdrage verschuldigd en een 4-wekelijkse bijdrage gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. De éénmalige inschrijvingsbijdrage en de eerste 4-wekelijkse bijdrage dienen in geval van domiciliëring betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het Lidmaatschap. De volgende 4-wekelijkse bijdragen dienen telkens te worden betaald uiterlijk de laatste dag van de lopende 4-wekelijkse periode. De 4-wekelijkse bijdrage varieert naargelang het gekozen type Lidmaatschap.. In geval de overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van onbepaalde duur, is JIMS gerechtigd eenmaal per jaar haar tarieven aan te passen aan de index van de consumptieprijzen. De prijsindexering zal geschieden volgens de volgende formule: nieuwe prijs = oude prijs x (laatst bekend gemaakt indexcijfer / indexcijfer van de vorige prijsbepaling). De Klant wordt over de indexering tijdig, minstens één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding, geïnformeerd. De Klant aanvaardt dat de kennisgeving per e-mail of via de afrekening kan gebeuren. De Klant behoudt het recht om kosteloos een einde te stellen aan de overeenkomst ingevolge de indexatie. Wanneer een Lid het Lidmaatschap beëindigt, en nadien een nieuw Lidmaatschap wenst aan te gaan, is het Lid een nieuwe inschrijvingsbijdrage verschuldigd. Indien het Lid geen gebruik maakt van de diensten aangeboden door JIMS, zal het Lid geen enkel recht hebben op enige vorm van terugbetaling van de inschrijvingsbijdrage of een 4-wekelijkse bijdrage. JIMS behoudt zich het recht voor om toegang tot bepaalde Clubs en/of Diensten die zij aanbiedt aan te passen en/of bepaalde services toe te voegen of te verwijderen uit de types Lidmaatschap die zij aanbiedt.
 6. Betalingswijzen: In geval van keuze voor een Lidmaatschap bepaalde duur, dient het Lid op voorhand in één keer te betalen.
  In geval van keuze voor een Lidmaatschap onbepaalde duur kan de betaling van de 4-wekelijkse bijdrage enkel gebeuren via domiciliëring. Door met de domiciliëring in te stemmen, geeft het Lid de toestemming aan:
  1. JIMS om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het Lid om de rekening van het Lid te debiteren;
  2. De betalingsdienstaanbieder om de rekening van het Lid te debiteren volgens de opdrachten van JIMS.

   De debitering zal telkens plaatsvinden per 4-wekelijkse periode en uiterlijk één week voor aanvang van de eerstvolgende 4-wekelijkse periode.Bij het Lidmaatschap onbepaalde duur (keuze 52 weken) zullen er 13 keer 4-wekelijkse bijdragen worden gedebiteerd, wat resulteert in een bijdrage voor 52 weken in totaal. Bij het lidmaatschap onbepaalde duur (keuze 4 weken Flex) wordt 4-wekelijks gedebiteerd zolang dit niet opgezegd wordt.
   Het Lid engageert zich om op elk moment over voldoende middelen te beschikken zodat de openstaande debitering telkens uitgevoerd kan worden. In geval van weigering of mislukking van een debitering worden automatisch kosten door de bankinstelling in rekening gebracht voor elke weigering of mislukking. Deze kosten worden integraal toegevoegd bij de uitstaande schulden van het Lid. Het bedrag van deze kosten kan variëren afhankelijk van de bankinstelling waarbij het Lid is aangesloten.
 7. Gebrek aan betaling: Wanneer JIMS geen betaling ontvangt na vervaldatum wordt automatisch een eerste kosteloze herinnering gestuurd naar het Lid. Na verzending van de herinnering aan het Lid, heeft het Lid een termijn van 14 kalenderdagen om te betalen zonder bijkomende kosten. Deze termijn vangt aan op de derde werkdag na de verzending van de herinnering. Een schrijven zal volgen wanneer de betaling uitblijft. Op de totale schuld zal dan van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de maximale verwijlintrest en de maximale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn zoals voorzien in artikel XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht.
  In afwijking van het eerste lid mag JIMS vanaf de niet-betaling van drie vervaldata per kalenderjaar de kosten aanrekenen voor herinneringen overeenkomstig artikel XIX.2, §2, tweede lid van het Wetboek Economisch Recht. In geval van onbetaalde schulden zal JIMS de toegang weigeren aan het Lid in alle Clubs en dit gedurende de hele periode dat de onbetaalde schulden niet betaald worden.
 8. Huisreglement: Alvorens een Club te betreden of gebruik te maken van de dienstverlening van JIMS, verklaart het Lid op de hoogte te zijn van en kennis te hebben genomen van het hieronder opgesomde huisreglement en verbindt het Lid zich ertoe om het huisreglement te allen tijde na te leven en te respecteren:
  1. Trainen in bloot bovenlichaam, zonder correcte sportschoenen of met een hoofddeksel is niet toegestaan. Alleen sport gerelateerde hoofdbedekking, zoals een sportbandana, is toegestaan. De reden hiervoor is ongeval-en blessurepreventie & hygiëne.
  2. Tijdens het trainen, zowel in de zaal als tijdens groepslessen, is het gebruik van een handdoek verplicht.
  3. Het respectvol omgaan met andere leden en staff, alsook het respectvol behandelen van het materiaal.
  4. Na het sporten moet het gebruikte toestel schoongemaakt worden met de daartoe voorziene producten.
  5. Losse onderdelen (gewichten, dumbells, enz…) moeten na gebruik terug op hun plaats worden gelegd.
  6. De slotjes van de kleerkastjes dienen bij het verlaten van de club verwijderd te worden. Zo niet zal JIMS deze slotjes verwijderen op het einde van de dag en de inhoud van het kastje naar de verloren voorwerpen brengen, dit zonder enig verweer van het Lid of recht op schadevergoeding. Hangslotjes kunnen aangekocht worden aan de balie of bij de medewerkers.
  7. Coaching of personal training van andere leden binnen of op de terreinen van de Clubs is niet toegelaten. De activiteit van Personal Training is onderhevig aan een strikte reglementering. Om dergelijke activiteit te kunnen uitoefenen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: (1) Men moet in het bezit zijn van een erkend diploma dat aan alle eisen van JIMS voldoet om de leden in een veilige omgeving te kunnen begeleiden; (2) Men moet beschikken over een ondertekende conventie tussen JIMS en de Personal Trainer, alsook over het akkoord van de manager.
 9. Toegangstoken: Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, krijgt het Lid na het aangaan van een Lidmaatschap een toegangstoken tot de Club. Dit kan onder de vorm van een fysieke lidkaart zijn, die aangekocht kan worden voor 20 EUR of een QR-code in de mobiele applicatie (zonder kosten). Enkel op vertoon van een geldig toegangstoken zal een Lid toegang krijgen tot de Club en zal hij gebruik kunnen maken van de dienstverlening van JIMS. Het toegangstoken, indien van toepassing, is en blijft eigendom van JIMS. Het toegangstoken is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik hiervan. Bij verlies of defect van het toegangstoken onder de vorm van een fysieke lidkaart dient het Lid een vervangend exemplaar aan te kopen in de Club, waarvoor opnieuw een kostprijs van 20 euro zal worden aangerekend door JIMS, of kan het Lid opteren voor de optie (zonder kosten) van de QR-code in de mobiele applicatie. Bij verlies of diefstal of misbruik van het toegangstoken, blijven alle betalingsverplichtingen ingevolge de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. In ieder geval zal het Lid JIMS onmiddellijk informeren van het verlies, het defect, de diefstal of het misbruik. Het toegangstoken, in welke vorm dan ook, wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, wordt het Lid de toegang tot de Clubs worden geweigerd.
 10. Medische toestand: Om gebruik te maken van de diensten van JIMS, dient het Lid in goede gezondheid te verkeren. Een Lid mag geen gebruik maken van de diensten van JIMS indien dit nadelig zou zijn voor diens gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Een Lid mag evenmin gebruik maken van de diensten van JIMS wanneer hij of zij lijdt aan een letsel, infectie of een besmettelijke ziekte waarbij er een risico zou bestaan dat het Lid de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van anderen zou kunnen schaden. JIMS raadt het lid aan om bij twijfel een medische raadpleging bij een arts te doen.
 11. Openingstijden: De openingstijden worden geafficheerd in de Clubs, op de Website en in de mobiele applicatie. De openingstijden kunnen variëren per Club. JIMS heeft het recht om de openingstijden te wijzigen.
 12. Groepslessen: Om te kunnen deelnemen aan een groepsles, dient het Lid houder te zijn van een We of We+ Lidmaatschap. De deelname aan een groepsles moet worden gereserveerd via de mobiele applicatie of, indien een reservatie via de mobiele applicatie niet mogelijk is, in een Club of online via de Website indien mogelijk. JIMS heeft het recht om het uurrooster en het aanbod van de groepslessen eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden op de Website, in de club en in de mobiele applicatie aangekondigd, zodat het Lid steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan in de mobiele applicatie en hangen uit in de Club. De lesuurroosters worden door het Lid niet beschouwd als een essentiële voorwaarde van het Lidmaatschap. Indien een Lid na reservatie toch niet zal deelnemen aan een groepsles, dient het Lid zich af te melden via de mobiele applicatie of in de Club zelf, en dit uiterlijk één uur voor aanvang van de groepsles. Als een Lid zich tweemaal niet of te laat heeft afgemeld, kan hij of zij gedurende 1 week geen groepslessen meer reserveren. Elk Lid kan steeds maximaal 4 lopende groepslesreservaties actief hebben.
 13. Aansprakelijkheid: Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van JIMS, haar aangestelden, of lasthebbers, zal JIMS en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële of immateriële, incidentele of gevolgschade. JIMS en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die het eigendom zijn of in het bezit waren van het Lid, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van JIMS, haar aangestelden, of lasthebbers. Het gebruik maken van de diensten van JIMS, het volgen van een programma, een groepsles, cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is op geheel eigen risico van het Lid. Het Lid is verantwoordelijk voor de sportieve keuzes die hij of zij maakt, en dient zich desgevallend te laten adviseren door een persoonlijke coach, kinesist of een arts. Het Lid is integraal aansprakelijk voor elke vorm van schade die hij of zij heeft toegebracht aan JIMS, haar aangestelden of haar lasthebbers.
 14. Opschorting van het Lidmaatschap: Een Lid heeft enkel een recht op opschorting bij het lidmaatschap onbepaalde duur, en dit gedurende 56 dagen per periode van 52 weken. Deze dagen moeten niet achtereenvolgend opgebruikt worden.
  Het Lidmaatschap (zowel van bepaalde als onbepaalde duur) kan ook opgeschort worden tijdens de periode die vastgesteld werd in een medisch attest door een arts, die stipuleert dat het Lid geen oefeningen mag uitvoeren of niet mag sporten gedurende minstens één maand.
  Indien het Lid gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid tot opschorting, moet het Lid dit vooraf aanvragen per e-mail aan support@jims.be, via de mobiele applicatie of in de Club waar het Lid zich heeft ingeschreven of de Club die het Lid heeft opgegeven tijdens de online inschrijving. Tijdens de opschorting is het Lid geen bijdrage verschuldigd. Het Lid kan gedurende de opschortende periode geen gebruik maken van de dienstverlening vanwege JIMS en zal dus geen toegang hebben tot de Clubs. Bij een opschorting van het Lidmaatschap wordt de duurtijd van het Lidmaatschap verlengd met de duurtijd van de opschorting. De opschorting is niet mogelijk indien het Lid onbetaalde schulden heeft ten aanzien van JIMS.
 15. Beëindigen van het Lidmaatschap: Tenzij in één van de gevallen die de onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap verantwoorden (zie hieronder) of tenzij het Lid heeft gekozen voor het Flex aanbod, kan het Lid, onverminderd het recht tot herroeping ingevolge artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, het lidmaatschap van onbepaalde duur (keuze 52 weken) gedurende de eerste 52 weken niet opzeggen. Na afloop van de 52 weken van het lidmaatschap van onbepaalde duur, zal dit lidmaatschap worden verlengd, tenzij het Lid zich hier uiterlijk 4 weken voor het aflopen van de duurtijd van de 1e 52 weken van het Lidmaatschap tegen verzet, en dit per aangetekend schrijven aan de Klantendienst, per e-mail aan support@jims.be, of via de mobiele applicatie, waarna het Lid een bevestiging van beëindiging ontvangt via e-mail als bewijs van beëindiging. Vanaf week 53 kan het Lid het Lidmaatschap te allen tijde opzeggen, mits het respecteren van de opzegtermijn van 4 weken.
  Indien gekozen voor het Flex aanbod is het lidmaatschap van onbepaalde duur te allen tijde opzegbaar, mits het respecteren van de opzegtermijn van 4 weken.
  De opzegtermijn gaat steeds in op de eerste dag van de eerstvolgende 4-wekelijkse periode. Het Lidmaatschap wordt bijgevolg stopgezet op de laatste dag van de 4-wekelijkse periode volgend op de datum van opzegging.
  Het Lidmaatschap (zowel van bepaalde als onbepaalde duur) kan vroegtijdig worden beëindigd in één van de volgende gevallen:
  1. wanneer JIMS de openingsuren permanent wijzigt op een wijze die het voor het Lid onmogelijk maakt zijn Lidmaatschap verder te zetten, hetgeen door het Lid moet worden bewezen;
  2. wanneer JIMS de essentiële voorwaarden van het Lidmaatschap eenzijdig en uit eigen beweging wijzigt, en wanneer de wijzigingen kennelijk in het nadeel zijn van het Lid. Het indexeren door JIMS van de bijdragen ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden kan geen reden voor een onmiddellijk vroegtijdige beëindiging zijn;
  3. wanneer het voor een Lid, omwille van een medisch letsel, definitief onmogelijk is tijdens de duurtijd van het Lidmaatschap om nog te sporten of te fitnessen. Dit geval van overmacht dient bevestigd te worden met een medisch attest van een arts ;
  4. wanneer het Lid omwille van werkomstandigheden dient te verhuizen naar het buitenland, hetgeen moet worden aangetoond met een attest van de werkgever;
  5. wanneer het Lid verhuist en verder dan een straal van 20 kilometer zal wonen van de dichtstbijzijnde Club, hetgeen moet worden aangetoond met een attest van de gemeente of stad.

   Het Lid kan zijn Lidmaatschap beëindigen per aangetekend schrijven aan de Klantendienst, per e-mail aan support@jims.be of via de mobiele applicatie. JIMS kan bij ernstige of herhaaldelijke schending van de Algemene Voorwaarden, het huisreglement of ander onaanvaardbaar gedrag een Lidmaatschap onmiddellijk beëindigen. In elk geval is JIMS gerechtigd om het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van betalingsachterstand van minimaal twee 4-wekelijkse bijdragen, en dit zonder dat eender welke betalingsverplichting vervalt. JIMS zal het Lid hiervan per email of aangetekend schrijven verwittigen. De nog openstaande te betalen bijdragen ingevolge artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, zijn desgevallend zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar. Wanneer JIMS een Lidmaatschap onmiddellijk beëindigt, en wanneer het Lid hierna een nieuw Lidmaatschap wenst aan te gaan, hanteert JIMS enkele objectieve en niet-discriminatoire criteria aan de hand waarvan zij beoordeelt of ze de nieuwe aanvraag tot Lidmaatschap al dan niet aanvaardt.
 16. Gedragscode fitnesssector: JIMS verbindt zich tot naleving van de “Gedragscode fitnesssector”. Deze Gedragscode kan geraadpleegd worden op de Website of via de link https://economie.fgov.be/sites....
 17. Vragen of klachten: Het Lid kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. JIMS streeft ernaar geschillen zo veel mogelijk in der minne te regelen. Wanneer het niet mogelijk is om in der minne tot een oplossing te komen, kan het Lid het geschil voorleggen aan de Consumentenombudsdienst. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en zal het geschil worden onderworpen worden aan het Belgische recht.
 18. Geldigheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Algemene Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat JIMS nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. JIMS behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van het Lidmaatschap. Elke nieuwe/vernieuwde aanmelding van een artikel na een wijziging van de algemene voorwaarden, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.
 19. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: De dienstverlening zoals omschreven in deze voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van bepaalde persoonsgegevens van het Lid. De bescherming van de persoonsgegevens van het Lid is uitermate belangrijk voor JIMS. JIMS maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van het Lid te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. JIMS verwerkt de persoonsgegevens van het Lid voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen via de Website of kan worden opgevraagd bij de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Het Lid verbindt zich ertoe JIMS tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn/haar gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde JIMS toe te staan een correcte dienstverlening te bieden.

V0202311100